Земљина ротација

  Питања упућена физичару

Да ли стварно Земљина ротација успорава?

Да, али веома мало (2 ms током једног века). Због дејства гравитације Месеца појављују се две плимске избочине, на страни ближе Месецу и на супротној страни. Земља ротира брже од плимских избочина, па настаје плимско трење које утиче на смањење момента импулса наше планете и тиме на продужење дана.

Још једна занимљива последица ове појаве је удаљавање нашег сателита од Земље у износу од неколико центиметара током године. Према закону одржања момента импулса, ако се Земља и Месец третирају као изоловани физички систем, Месец стиче износ момента импулса који је Земља изгубила. Једначина за момент импулса гласи:

L = rmv

при чему је v линеарна брзина Месеца, m је његова маса, а r растојање између центара Земље и Месеца. Линијска брзина Месеца може се изразити помоћу периода ротације Т око наше планете:

v = 2𝜋 r/T

а период ротације je могуће изразити полазећи од III Кеплеровог закона:

T²/r³ = const

Полазећи од ове три једначине проистиче да се линеарна брзина Месеца смањује, а растојање у односу на Земљу увећава.